Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Кои сме ние

„Рейнбоу България“ ЕООД („ние“) е ексклузивен дистрибутор на почистващи системи „Рейнбоу“ за Република България, както и на консумативи и приставки за тях.

Пълна информация, идентифицираща ни като  АДМИНИСТРАТОР на лични данни е:

Наименование: „РЕЙНБОУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ЕИК: 103583502

Седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Г.С. Раковски“ № 25-27

Управител и представляващ: Емил Петров Вишнин

Общи положения

„Рейнбоу България“ ЕООД  обработва личните Ви данни, в случаите, в които закупувате чрез електронния ни магазин на сайта ни: www.rainbow.bg, консумативи и/или приставки за почистващите системи „Рейнбоу“ или заявите чрез сайта ни демонстрация на предлаганите от нас почистващи системи „Рейнбоу“.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за управлявания и притежаван от „Рейнбоу България“ ЕООД сайт www.rainbow.bg. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

 При обработването на личните Ви данни „Рейнбоу България“ ЕООД съблюдава изискванията на   Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

На какво основание обработваме Вашите лични данни

„Рейнбоу България“ ЕООД  обработва личните Ви данни на следните предвидени в чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 основания:

 • дадено от Вас изрично съгласие: /декларацията е приложена по-долу в документа/;
 • за изпълнение на договори за покупко-продажба и доставката на закупените от Вас, чрез нашия електронен магазин, стоки;
 • за изпълнение на заявена от Вас демонстрация в дома Ви на предлаганите от „Рейнбоу България“ ЕООД почистващи системи „Рейнбоу“;
 • за изпълнение на законово задължение на „Рейнбоу България“ ЕООД, произтичащо от българското законодателство, във връзка с предлаганите от нас, чрез сайта ни стоки и услуги;
 • за защита на законните интереси на „Рейнбоу България““ ЕООД, при възникнал спор, относно предоставените Ви услуги;

Какви Ваши лични данни обработваме

Личните данни, които „Рейнбоу България“ ЕООД обработва, за доставката на закупените от Вас стоки и извършване на заявените от Вас демонстрации, са: собствено и фамилно име; адрес за доставката на продуктите или извършване на демонстрацията; телефонен номер за контакт; електронна поща; IP адрес; данните за фактуриране, в случаи, че сте избрали плащане по фактура.

В случай, че поискате поръчания от Вас продукт да бъде доставен на различно от Вас лице или демонстрацията да бъде извършена в дома на различно от Вас лице, следва да знае, че носите пълната отговорност за информацията и съгласието на това трето лице, за предоставянето на личните му данни на „Рейнбоу България“ ЕООД и поемате пълната отговорност за евентуалните негови претенции към „Рейнбоу България“ ЕООД, във връзка с предоставените му лични данни.

За какви цели обработваме Вашите лични данни

„Рейнбоу България“ ЕООД обработва личните Ви данни за следните цели:

 • за изпълнение на поръчката Ви и за доставката на закупения от Вас продукт;
 • за изпълнение на заявката Ви за демонстрация на посочен от Вас адрес на предлаганите от „Рейнбоу България“ ЕООД почистващи системи „Рейнбоу“;
 • за изпращане на рекламни и промоционални съобщения за предлаганите от „Рейнбоу България“ ЕООД  продукти и маркетингови програми;
 • за директен маркетинг;
 • за връзка с Вас и изпращане на информационни съобщения, при изпълнение на договора за продажба и осъществяване на заявената от Вас демонстрация;
 • за изпълнение на задължения на „Рейнбоу България“ ЕООД по закон, като например водене на счетоводство, плащане на данъци и др.

„Рейнбоу България“ ЕООД обработва личните Ви данни само за посочените по-горе цели.

„Рейнбоу България“ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни

„Рейнбоу България“ ЕООД обработва личните Ви данни, на посочените в настоящите правила основания, за срок от 10 години, във връзка с изпълнението на законовите си задължения по българското данъчно законодателство. След изтичане на срока „Рейнбоу България“ ЕООД незабавно изтрива личните Ви данни.

В случай, че обработването на личните Ви данни се основава само на Вашето съгласие за директен маркетинг, Вие имате право по всяка време да го оттеглите, чрез писмено заявление до „Рейнбоу България“ ЕООД и ние ще преустановим обработването на личните Ви данни.

На кого можем да предоставим Вашите лични данни

„Рейнбоу България“ ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно „Рейнбоу България“ ЕООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • обработващи лица, като например куриери, счетоводители, дилъри и адвокати, във връзка с изпълнението на Вашите поръчки за доставка на стоки от нашия електронен магазин и плащането им и/или за изпълнение на заявена от Вас демонстрация и/или за разрешаване на възникнал спор, във връзка с изпълнението на Вашата поръчка;
 • държавни и общински органи и институции, във връзка с изпълнение на законови задължения на „Рейнбоу България“ ЕООД, произтичащи от българското законодателство, като например Агенции и Дирекции, осъществяващи контрол върху данъчното законодателство, както и на публични и надзорни органи, осъществяващи контрол в областта на защитата на личните данни – КЗЛД.

Какви са Вашите права при обработването на личните ви данни

Право на достъп

Вие имате право по всяко време да получите достъп до Вашите лични данни, както и до получите информация, отнасяща се до обработването им и лицата на които същите са били предоставяни.

Вие имате право да поискате копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или допълване

Вие имате право да поискате от „Рейнбоу България“ ЕООД да коригира или допълни личните Ви данни, в случай на неточност или непълнота.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от „Рейнбоу България“ ЕООД да заличи/изтрие личните Ви  данни, когато е налице основание за това. Такива случаи са:

 • ако целта, за която са събрани личните Ви данни е постигната, например: поръчаната от Вас стока е доставена, заявената от Вас демонстрация е изпълнена и/или сте оттеглили съгласието си, за обработването на личните Ви данни;
 • личните Ви данни се обработват незаконосъобразно от „Рейнбоу България“ ЕООД;
 • изтриването на личните Ви данни е необходимо, с цел спазване на законово изискване на българското или европейското законодателство.

Случаите, в които въпреки направено от Вас искане за заличаване на личните Ви данни, „Рейнбоу България“ ЕООД  не е задължено и може да не удовлетвори искането Ви и да не изтрие личните Ви данни са следните:  

 • обработването на личните Ви данни е необходимо за изпълнението на законово задължение на „Рейнбоу България“ ЕООД, предвидено в българското или европейското законодателство;
 • обработването на личните Ви данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции по заявените от Вас услуги или стоки.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате, „Рейнбоу България“ ЕООД да ограничи обработване на личните Ви данни, когато:  

 • „Рейнбоу България“ ЕООД ги обработва неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат заличени;
 • целите, за които „Рейнбоу България“ е обработвало личните Ви данни са постигнати и не е налице друго основание за тяхното обработване от „Рейнбоу България“ ЕООД , но Вие не желаете същите да бъдат заличени;
 • личните Ви данни са неточни или непълни за срока на коригирането или допълването им.

Право на преносимост на данни

Вие имате право да поискате „Рейнбоу България“ ЕООД да прехвърлите личните Ви данни на посочен от Вас Администратор, ако това е технически възможно.

Право на възражение срещу обработването

Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, в които същите се обработват за директен маркетинг и обработването им се основава само на даденото от Вас съгласие.

Право да оттеглите съгласието си

В случаите, в които „Рейнбоу България“ ЕООД обработва личните Ви данни, само въз основа на даденото от Вас съгласие, без да е налице друго основание, като например закупената от Вас стока или заявена от вас услуга, Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни.

Къде и как можете да упражните правата си:

Всяко от горепосочените права можете да упражните, чрез писмено заявление до „Рейнбоу България“ ЕООД, в което да конкретизирате искането си и посочите координати за връзка с Вас. Заявлението следва да изпратите на:

адрес: гр. Варна,  ул. „Г.С. Раковски“ № 25-27

В едномесечен срок, от получаването на заявлението, „Рейнбоу България“ ЕООД ще Ви информира на посочените от Вас координати за предприетите действия, във връзка с Вашето искане.

Ако счетете, че правата Ви, касаещи обработването на личните Ви данни от „Рейнбоу България“ ЕООД  са нарушени Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ №2, Интернет страница: www.cpdp.bg или да обжалвате действията на „Рейнбоу България“ ЕООД по обработването на личните Ви данни по предвидения в законодателството на РБ съдебен ред.

 Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „Рейнбоу България“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Вие ще бъдете уведомени  за това нарушението, както и за мерките, които „Рейнбоу България“ ЕООД е предприело за защита на личните Ви данни.

В случай, че „Рейнбоу България“ ЕООД  е предприело подходящи  технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, засегнати от нарушението или е предприело последващи мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за Вашите права и свободи, Вие няма да бъдете уведомени за нарушението.

Мерки за сигурност и защита на личните Ви данни

При обработването на личните Ви данни „Рейнбоу България“ ЕООД  е въвело необходимите технологични и информационни мерки за защита срещу неправомерен достъп, споделяне, разпространение, манипулации, загуба или незаконосъобразно им използване.

Как да се свържете с нас

За всички въпроси касаещи обработваните Ви лични данни, както и за упражняване на правата си, можете да се свържете с нас на следните координати:

адрес: гр. Варна, ул. „Г.С. Раковски“ № 25-27

телефон: телефон: 0888 070 040 – лице за контакт Емил Вишнин

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

за ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОБРАБОТВАНЕ и СЪХРАНЕНИЕ на ЛИЧНИ ДАННИ

съгласно Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че предоставям доброволно посочените по-горе лични данни-три имена,  адрес, телефон и е-mail и на основание чл. 6, пар.1, б.“а“ от Регламент 2016/679 ДАВАМ изрично си категорично, свободно, информирано и недвусмислено СЪГЛАСИЕ тези мои лични данни да бъда обработвани и съхранявани от  „РЕЙНБОУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 103583502, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Г.С. Раковски“ № 25-27, в качеството му на АДМИНИСТРАТОР на лични данни по смисъла на чл. 4, пар.7 от Регламент 2016/679, във връзка с желанието ми за закупуване на консумативи и приставки за почистващи системи Рейнбоу предлагани чрез електронния магазин на АДМИНИСТРАТОРА, като се СЪГЛАСЯВАМ предоставените от мен лични данни, да бъдат обработвани от АДМИНИСТРАТОРА на предвидените в чл. 6, пар.1, б.“а“, б.“б“ и б.“в“ , чл.17, пар.3, б.“д“ от Регламент № 2016/679 основания, за следните цели:

За идентификацията ми като клиент на електронния магазин  на АДМИНИСТРАТОРА;

За директен маркетинг по смисъла на ЗЗЛД и Регламент № 2016/679, включително за да ми бъдат изпращани съобщения с рекламно и промоционално съдържание за предлаганите от „Рейнбоу България“ ЕООД  продукти и маркетингови програми;

За доставката на закупени от мен стоки;

ДЕКЛАРИРАМ, че съм информиран от АДМИНИСТРАТОРА, че личните ми данни ще бъдат обработвани от оправомощени от него ОБРАБОТВАЩИ лица, в съответствие с изискванията на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни.

ДЕКЛАРИРАМ, че съм информиран и ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО си, предоставените от мен лични данни да бъдат предоставяни на всички други  държавни институции, Агенции и Дирекции, осъществяващи контрол върху данъчното законодателство, както и на публични и надзорни органи, осъществяващи контрол в областта на защитата на личните данни – КЗЛД,  както и на трети обработващи лица, на които АДМИНИСТРАТОРЪТ е предоставил по силата на договор или споразумение личните ми данни за обработване и/или  в изпълнение на свой правни задължения, произтичащи от българското законодателство.

ДЕКЛАРИРАМ, че съм информиран от АДМИНИСТРАТОРА, че при обработването на личните ми данни са въведени необходимите технологични и информационни мерки за защита срещу неправомерен достъп, споделяне, разпространение или незаконосъобразно им използване, както и личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от АДМИНИСТРАТОРА законосъобразно, при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД.

ДЕКЛАРИРАМ, че съм информиран от  АДМИНИСТРАТОРА „Рейнбоу България“ ЕООД, че доброволно предоставените от мен лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани за описаните по-горе цели, за срок от 10 години.

ДЕКЛАРИРАМ, че съм информиран, че в срока, в който АДМИНИСТРАТОРА „Рейнбоу България“ ЕООД ще обработва и съхранява личните ми данни за описаните в настоящата декларация цели, имам следните права:

правото да оттегля съгласието си за обработването и съхранението на личните ми данни, в случаите, в които обработването се основа единствено на съгласието ми по чл.6, пар.1, б. „а“ и не са налице други основания по чл.6, пар.1 от Регламент 2016/679 за обработване и съхранение на личните ми данни от Администратора;

правото да поискам от Администратора  да ограничи обработването на личните ми данни, когато: личните ми данни са неточни за срока на коригирането им ; личните ми данни се обработват неправомерно от Администратора; Администратора не се нуждае от личните ми данни за целите, за които са събрани, като съм информиран, че в случай на упражняване на това мое право, Администраторът може да обработва личните ми данни само с мое съгласие.

правото да поискам да бъдат  коригирани или допълнени мои неточни и/или непълни лични данни, като в тази връзка декларирам точността на предоставените от мен с настоящата лични данни и се задължавам, при промяна им, да уведомя писмено АДМИНИСТРАТОРА;

правото да поискам личите ми данни да бъдат изтрити („правото да бъда забравен“), когато не са необходими за целите, за които са събрани и/или единствено правно основание за обработването им е настоящото съгласие по чл.6, пар.1, б.“а“ и същото е оттеглено и/или личните ми данни се обработват незаконосъобразно и/или изтриването им е нормативно изискуемо съгласно националното и/или европейското законодателство, като съм информиран че правото ми да бъде забравен, не се прилага, в случаите на чл. 17, пар.3, б. „б“ от Регламент № 2016/679, в които обработването на личните ми данни е необходимо за спазването на правно задължение на Администратора, съгласно националното или  европейско законодателство.

правото да възразя срещу обработването на личните ми данни, в случаите, в които същите се обработват за директен маркетинг, като в този случай обработването им от Администратора за тези цел се преустановява;

правото ми на достъп до личните ми данни;

правото да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен или по някакъв начин засяга правата ми в значителна степен, освен ако същото не е необходимо за сключването и изпълнението на договора, по който съм страна;

правото да получа копие от личните ми данни, които са в процес на обработка от Администратора в избрана от мен формат;

правото да получа информация дали се обработват личните ми данни и ако се обработват, кои от предоставените от мен лични данни се използват и за какви цели се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани; разкривани ли са личните ми данни пред трети лица и за какви цели, както и да получа копие от личните ми данни, които се обработват;

правото ми за преносимост на личните ми данни на друг Администратор, в случаите, в които данните ми се обработват автоматично и това е технически възможно;

правото ми посочените от мен лични данни да бъдат използвани за посочените в настоящото цели;

правото личните ми данни да не бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на  посочените в настоящата декларация, както и НАП, правораздавателни органи, оправомощени от АДМИНИСТРАТОРА, обработващи лица, Комисията за защита на личните данни, публични държавни или надзорни  органи, когато това е изрично предвидено в българското или европейското законодателство;

ДЕКЛАРИРАМ, че съм информиран, че всяко от посочените права мога да осъществя, чрез изпращане на писмено заявление в свободен текст до Администратора на посочените в настоящата координати, като за целта, в заявлението си следва да конкретизирам искането си , начина и координатите, на които Администратора, да ме уведоми писмено, в срок от 1 месец, след получаването на заявлението,  за предприетите от него действия, във връзка с искането ми. Информиран съм, че заявлението може да бъде направено и от упълномощено от мен лице, като с цел избягване на злоупотреба с личните ми данни, в този случай, към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

ДЕКЛАРИРАМ, че съм информиран за възможността при нарушаване на правата ми по ЗЗЛД и Регламент 2016/679 , да сезирам Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ №2 или да обжалвам действията и актовете на Администратора и обработващия данни по предвидени в законодателството на РБ законов ред.

ДЕКЛАРИРАМ, че на основание чл.13, пар.1, б.“а“ ми е предоставена пълна информация за данните идентифициращи АДМИНИСТРАТОРА и координати за връзка с него, както следва: „РЕЙНБОУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 103583502, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Г.С. Раковски“ № 25-27, представлявано от Емил Петров Вишнин, лице за контакти във връзка със защитата на личните ми данни Емил Вишнин, телефон: 0888 070 040;

 С маркирането (кликването) на настоящата Политика за поверителност, декларирам, че разбирам съдържанието и, запознат съм с правата си, във връзка с обработването на личните ми данни и съм получил необходимата информация за администратора, както и  координатите за връзка за упражняване на тези мои права, както  и  координатите на надзорния орган - КЗЛД.